Сұрақтар мен жауаптар
Сұрақ қою

Ағылшын тілінде сөйлесуде ең қажет 100 сөзді білесіздер ме?

Талқылау
Пікір
Сая
29 Маусым, 16

Ағылшын тілінде жиі қолданылатын 100 сөз:

1. the [ði] артикль, аударылмайды. Сөздің алдында қолданылады
2. be [bi?] (am [æm], is [?z], are [??(r)]) етістік. болу мағыснасында
3. to [tu?] оған (барыс септік)
4. of [?v] одан (шығыс септік)
5. and [ænd] және
6. a [?] белісіздік артиклі
7. in [?n] ішінде
8. that [ðæt] бұл
9. have [hæv], (has) [hæz] етістік. бар болу
10. I [a?] мен
11. it [?t] бұл
12. for [f??(r)] үшін
13. not [n?t] емес
14. on [?n] (-ға, -ге, -қа, -ке)
15. with [w?ð] бірге
16. he [hi?] ол (ер адам)
17. as [æz] қалай
18. you [ju?] сен
19. do [du?] жасау
20. at [æt] алдында, жанында
21. this [ð?s] бұл, ол, сол
22. but [b?t] бірақ
23. his [h?z] оны
24. by [ba?] маңында, қасында
25. from [fr?m] (-дан, -ден; -нан; -нен; -тан; -тен)
26. they [ðe?] олар
27. we [wi?] біз
28. say [se?] сөйлеу
29. her [h??(r)] оны (әйел адам)
30. she [?i?] ол (әйел адам)
31. or [??(r)] немесе
32. an [æn] белгісіздік артиклі
33. will [w?l] болу
34. my [ma?] менің, менікі
35. one [w?n] бір
36. all [??l] бәрі
37. would [w?d] орысша: бы (демеулік)
38. there [ðe?(r)] онда, сонда
39. their [ðe?(r)] оларды
40. what [w?t] не?
41. so [s??] солай
42. up [?p] үсті
43. out [a?t] -дан; -ден; -нан; -нен; -тан; -тен
44. if [?f] егер
45. about [??ba?t] туралы
46. who [hu?] кім?
47. get [?et]  алу
48. which [w?t?] қандай? қай?
49. go [???] жүру, бару
50. me [mi?] маған
51. when [wen] қашан?
52. make [me?k] жасау, істеу
53. can [kæn] істей алу
54. like [la?k] ұнау
55. time [ta?m] уақыт
56. no [n??] емес
57. just [d??st] жай, жаңа ғана
58. him [h?m] оны, оған
59. know [n??] білу
60. take [te?k] алу
61. person [?p??(r)s(?)n] адам, тұлға
62. into [??ntu?] орысша: в (көмекші сөз)

63. year [j??(r)] жыл
64. your [j??(r)] сенің, сіздің
65. good [??d] жақсы
66. some [s?m] қандай да, кейбір
67. could [k?d] қолдан келу; істей алу
68. them [ðem] оларды, оларға
69. see [si?] көру
70. other [??ð?(r)] басқа
71. than [ðæn] ол
72. then [ðen] содан кейін
73. now [na?] қазір
74. look [l?k] қарау, көру
75. only [???nli] тек
76. come [k?m] келу
77. its [?ts] оны
78. over [???v?(r)] үстінде, тағы
79. think [θ??k] ойлау
80. also [???ls??] дәл сондай (орысша: тоже, так же)
81. back [bæk] кейін, артқа

82. after [???ft?(r)] кейін, соң
83. use [ju?s] қолдану
84. two [tu?] екі
85. how [ha?] қалай? қалайша?
86. our [a??(r)] біздің, біздікі
87. work [w??(r)k] жұмыс істеу
88. first [f??(r)st] бірінші
89. well [wel] жақсы, өте жақсы
90. way [we?] жол
91. even [?i?v(?)n] тіпті
92. new [nju?] жаңа
93. want [w?nt] қалау
94. because [b??k?z] себебі
95. any [?eni] кез-келген
96. these [ði?z] бұлар
97. give [g?v] беру
98. day [de?] күн
99. most [m??st] көп
100. us [?s] бізді, бізге

Білім, ҰБТ категориясындағы басқа сұрақтар
1
Nazarkhan
2 жылы бұрын пайда болды

Дидактика дегеніміз не?

1
Nazarkhan
2 жылы бұрын пайда болды

Антитеза дегеніміз не?

1
Nazarkhan
2 жылы бұрын пайда болды

Хикаят дегеніміз не?

1
Nazarkhan
2 жылы бұрын пайда болды

Коучинг дегеніміз не?

1
Nazarkhan
2 жылы бұрын пайда болды

Вебинар дегеніміз не?